Специалност Сухо строителство

Институт за професионално обучение към ЦПО „Кольо Фичето“ предлага обучения в Професионално направление „Строителство“ с Код 582 към Професия: Код 582040 „Строител-монтажник“ със Специалност: 5820403 „Сухо строителство“.

Завършилите този курс ще придобият ВТОРА степен на професионална квалификация.

Квалификационният курс за обучение по специалността„Сухо строителство ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения относно технологията на изпълнение и монтаж на:

 • различни техники при работа с гипскартон и други материали от сухото строителство;
 • изолационни материали и покрития;
 • разчертаване и разкрояване на материалите и планиране на изразходването им. 
 • различни техники за полагане на излолации;
 • практически умения за приготвяне на строителни смеси и разтвори;
 • работа с нужните инструменти, машините и съоръженията за конкретната строителна дейност;
 • извършване на довършителни строителни работи;
 • реновиране, ремонтиране и поддържане на  сградния фонд и др.

Основни задачи:

 • да извършва подготвителни работи на строежа;
 • да монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции;
 • да участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтаж на дограма;
 • да изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.

Важни за упражняване на професията личностни качества са:

 • нагласа за спазване на трудовата и технологичната дисциплина;
 • умение и желание за работа в екип;
 • лоялност;
 • инициативност – бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации;
 • професионализъм.
 • Изискват се физическа издръжливост, способност за вдигане на предмети, често навеждане и изправяне;
 • издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност;
 • сръчност, концентрация на вниманието и наблюдателност.

При изпълнение на трудовите дейности строителят носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, с които работи, както и за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания. Строителят отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено ОСНОВНО образование, да са навършили 16 години и да представят медицинско свидетелство от личен лекар, че са физически здрави за да упражняват професията.

Формата на обучение може да бъде индивидуална или дистанционна.
Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула:

 • общозадължителна подготовка;
 • отраслова професионална подготовка;
 • специфична задължителна;
 • избираема професионална подготовка.
  Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани  преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител-монтажник“ могат да заемат длъжности, които съответстват на професии от група 712 „Строители на сгради и сродни на тях“ от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции, като:

 • 7134 „Работници по изолации“;
 • 7135 „Работници по стъклопоставяне“;
 • 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции“.

Възможности за продължаване на обучението:

 • обучение по друга специалност от тази професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление „Строителство“, се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Строител” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 5 от 09.01.2012 г. на Министерството на образованието и науката.