Специалност Бояджийски работи

Институт за професионално обучение към ЦПО „Кольо Фичето“ предлага обучения в Професионално направление „Строителство“ с Код 582 към Професия: Код 582030 „Строител“ със Специалност: Код 5820309 Бояджийски работи.

Завършилите този курс ще придобият ВТОРА степен на професионална квалификация.

Квалификационният курс за обучение по специалността „Бояджийски работи“ ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения относно:

 • различни техники за боядисване и грундиране;
 • технологичната последователност за изпълнение на грубия строеж и на довършителните работи;
 • практически умения за приготвяне на строителни смеси и разтвори
 • работа с нужните инструменти, машините и съоръженията за конкретната строителна дейност;
 • извършване на довършителни строителни работи;
 • реновиране, ремонтиране и поддържане на  сградния фонд и др.

Основни задачи:

 • да извършва строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството;
 • да завършва конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява довършителни работи като шпакловка и мазилка;
 • да участва в довършителните етапи на строителството, като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи;
 • да извършва ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения;
 • под ръководството на техническия ръководител да разчита отделните части на проекта, който изпълнява, да спазва размерите от проекта и техническите спецификации.

Важни за професията личностни качества са професионализъм и спазване на технологичните изисквания на фирмата и на нормативната уредба, сръчност, прецизност и съобразителност (бърза и точна преценка и правилна реакция, способност за анализ на конкретна ситуация, оценка и вземане на подходящи решения), спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и осигуряване безопасността и на други хора.

При изпълнение на трудовите дейности строителят носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, с които работи, както и за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания. Строителят отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено ОСНОВНО образование, да са навършили 16 години и да представят медицинско свидетелство от личен лекар, че са физически здрави за да упражняват професията.

Формата на обучение може да бъде индивидуална или дистанционна.
Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула:

 • общозадължителна подготовка;
 • отраслова професионална подготовка;
 • специфична задължителна;
 • избираема професионална подготовка.
  Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани  преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“ могат да заемат длъжности, които съответстват на професии от единични групи от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции:

 • 7111 „Строители на жилищни сгради“;
 • 7112 „Зидари и сродни на тях“;
 • 7114 „Бетонджии, кофражисти и сродни на тях“;
 • 7121 „Работници по изграждане и ремонт на покриви“;
 • 7122 „Работници по поставяне на подови настилки и облицовки“;
 • 7123 „Гипсаджии“;
 • 7124 „Работници по изолации“;
 • 7125 „Работници по стъклопоставяне“;
 • 7131 „Строителни бояджии и сродни на тях“;
 • 7211 „Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях“;
 • 7213 „Тенекеджии“.

Възможности за продължаване на обучението:

 • обучение по друга специалност от тази професия или по друга професия от професионално направление „Строителство“ за придобиване на втора степен на професионална квалификация по избраната специалност, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
 • обучение по професия „Строителен техник“, специалности „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Строител” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 5 от 09.01.2012 г. на Министерството на образованието и науката.