Специалност Монтажник на външни ВиК мрежи

Институт за професионално обучение към ЦПО „Кольо Фичето“ предлага обучения в Професионално направление „Строителство“ с Код 582 към Професия:  Код 214010 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ със Специалност: Код 5820502 „Външни ВиК мрежи“

Завършилите този курс ще придобият ВТОРА степен на професионална квалификация.

Квалификационният курс за обучение по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения относно:

 • елементите на мрежите за водоснабдяване и канализация (предназначение, разновидности, устройство, качества);
 • изграждане, експлоатация и ремонт на В и К мрежи – разчитане на схеми и чертежи;
 • шлосерски операции;
 • заварки;
 • монтаж;
 • демонтаж;
 • измерване и др.

Основни задачи:

 • да разчита чертежи, схеми, технологични карти, фирмени правилници;
 • да извършва монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони;
 • да попълва отчети за извършената работа и използваните материали;
 • да извършва монтаж и демонтаж на водомери и попълва документи за узаконяване;
 • да отстранява аварии във В и К мрежи.

Важни за професията личностни качества са професионализъм и спазване на технологичните изисквания на фирмата и на нормативната уредба, сръчност, прецизност и съобразителност (бърза и точна преценка и правилна реакция, способност за анализ на конкретна ситуация, оценка и вземане на подходящи решения), спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и осигуряване безопасността и на други хора.

Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи трябва да умее да поема отговорност за имуществената база, за сроковете на изпълнение на поставена задача, да работи в екип и да спазва йерархичната подчиненост.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено ОСНОВНО образование, да са навършили 16 години и да представят медицинско свидетелство от личен лекар, че са физически здрави за да упражняват професията.

Формата на обучение може да бъде индивидуална или дистанционна.
Обучението е в рамките на 660 учебни часа и е разделено на четири модула:

 • общозадължителна подготовка;
 • отраслова професионална подготовка;
 • специфична задължителна;
 • избираема професионална подготовка.
  Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани  преподаватели, преподаватели от средни общообразователни училища и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“ могат да заемат длъжности, които съответстват на професии от единична група 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

 • Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, завършил едната специалност от професията, може да се обучава по другата, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, по отрасловата професионална подготовка за професионално направление „Строителство“ и част от специфичната за професията подготовка се зачита.
 • обучение по друга професия от професионално направление „Строителство“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
 • обучение по професията „Строителен техник“, специалност „Водно строителство“, за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 7 от 09.01.2012 г. на Министерството на образованието и науката.