Направление Дизайнер, специалност Интериорен дизайн

Институт за професионално обучение към ЦПО „Кольо Фичето“ предлага обучения в Професионално направление „Дизайн“ с Код 214 към Професия:  Код 214010 „Дизайнер“ със Специалност: Код 2140106 Интериорен дизайн

Завършилите този курс ще придобият ТРЕТА степен на професионална квалификация.

Квалификационният курс за обучение по професията „Дизайнер“ ще Ви помогне да получите теоретични знания относно изграждането на:

 • художествен проект и обемно-пространствената композиция;
 • законите на линейната и въздушната перспектива;
 • анатомията и пропорциите на човешкото тяло;
 • епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи;
 • практически умения по използване на целия спектър от елементи (тон, гама, колорит, линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса на проектиране;
 • Работа със специализиран дизайнерски софтуер.

Основните задачи на дизайнера са:

 • да изследва и анализира дейностите в основните функционални зони в интериора, да състави доклад, да разработи и анализира няколко идейни варианта и да ги обсъди с възложителя, след което да се избере окончателен оптимален вариант;
 • да изработва меки макети на мебели от макетен картон, хартия, стиропор, пластилин, глина, фибран, както и единични образци на уникална мебел от различни материали;
 • да изработва и разчита проектна и техническа документация;
 • да разработва, описва, анализира и презентира художествена модна скица, снимка или оригинал на облекло с аксесоари;
 • да изследва съществуващи решения на художествено-пространствено оформление и влиянието на човешкия фактор; да анализира и систематизира функционалните зони и елементи от пространството – екстериор или интериор.

Дизайнерът трябва да притежава естетически вкус, логическо мислене, комбинативност, да инициира оригинални идеи, да бъде организиран, прецизен и да умее да работи в екип.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование, да са навършили 16 години и да представят медицинско свидетелство от личен лекар, че са физически здрави за да упражняват професията „Дизайнер”.

Формата на обучение може да бъде индивидуална или дистанционна. Обучението е в рамките на 960 учебни часа и е разделено на четири модула:

 • общозадължителна подготовка;
 • отраслова професионална подготовка;
 • специфична задължителна;
 • избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика. Обучението се извършва от висококвалифицирани преподаватели и експерти от практиката.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ могат да заемат длъжности, които съответстват на професиите:

 • 2452-8016 Художник, гримьор;
 • 2452-8017 Художник, приложник;
 • 2452-8019 Художник, сценични костюми;
 • професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други;
 • 3476-3007 Осветител;
 • 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми;
 • 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли;
 • 3476-3016 Художник, изпълнител на макети;
 • 5141-2002 Гардеробиер;
 • 5141-2003 Гримьор;
 • 5141-2009 Перукер;
 • 5141-2010 Реквизитор;
 • 5141-2011 Фризьор;
 • 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки;
 • 7433-2006 Производител, перуки и други от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Възможности за продължаване на обучението:

 • обучение по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионалните направления „Изобразителни изкуства“, „Дизайн“ или „Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за професионалното направление, както и част от специфичната за професията професионална подготовка в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.

Квалификационният курс за обучение по професия „Дизайнер” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, определени с Наредба № 12 от 12.12.2006 г. на Министерството на образованието и науката.